Darbo užmokestis

2021 m. IV ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2021 m. III ketvirčio informacija apie atlygį:

Atlygio-informacija

2021 m. II ketvirčio informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2021 m. I ketvirčio informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2020 m. IV ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

2020 m. III ketvirčio  informacija apie atlygį:

Atlygio informacija

Paramos teikimas

GET Baltic 2019, 2020, 2021 metais paramos neteikė.

Susijusios šalys

2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. patronuojanti bendrovė buvo UAB „EPSO-G“. Šios bendrovės patronuojanti šalis Lietuvos Respublika, atstovaujama LR energetikos ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslais Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų.  Atskleidimas apima sandorius ir su UAB „EPSO-G“ grupės įmonėmis, dukterinėmis ir asocijuotomis įmonėmis, visomis valstybės kontroliuojamomis ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis bei vadovybe. Valstybės kontroliuojamų ar reikšmingai įtakojamų įmonių, sandoriai su kuriomis atskleidžiami, sąrašas pateikiamas Valdymo koordinavimo centro tinklapyje: https://vkc.sipa.lt/apie-imones/vvi-sarasas/.

Bendrovės susijusios šalys  2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 buvo:

UAB „EPSO-G“ grupės įmonės:

  • AB „Amber Grid“ (Bendrovės akcininkė);
  • UAB „EPSO-G“(akcininkės patronuojanti Bendrovė);
  • Litgrid AB (UAB „EPSO-G“ dukterinė įmonė);
  • UAB Baltpool (UAB „EPSO-G“ dukterinė bendrovė);
  • UAB „Tetas“ (UAB “EPSO-G” dukterinė bendrovė nuo 2019 11 29);

UAB “Ignitis grupė” grupės įmonės:

  • AB “Energijos skirstymo operatorius“
  • AB “Ignitis gamyba”
  • UAB “Ignitis”
  • UAB “Transporto valdymas”
  • Kitos UAB “Ignitis grupė” grupės įmonės, visas sąrašas nurodytas https://www.ignitisgrupe.lt/lt/grupes-imones

Kitos valstybės valdomos įmonės:

Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos numato, kad „pasiūlymai pirkti ir (ar) parduoti dujas Gamtinių dujų biržoje (toliau – Biržoje)  teikiami anonimiškai, tai yra Biržos dalyviams nėra teikiama ir negali būti prieinama informacija apie kitas biržoje sudarytų sandorių šalis“, todėl aiškinamojoje informacijoje nėra pateikiamos atskiros sandorių sumos su susijusiomis šalimis, kurios atskleistų susijusių šalių prekybos apimtis Biržoje. Biržos dalyvių sąrašas skelbiamas čia.

UAB GET Baltic 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m.  gruodžio  31 d. sudaryti sandoriai su susijusiomis šalimis (tūkst. EUR)*: 

2020 m.  Pirkimai Pardavimai Gautinos sumos Mokėtinos sumos Gautos paskolos Finansinės sąnaudos
AB „Amber Grid“ 108 3.870 312 54
UAB „EPSO-G“ 802
UAB „Ignitis grupė“ grupės įmonės 24.861 28.507 1 2.901
Kitos valstybės valdomos įmonės 5 3 1 1
26.975 32.380 313 2.956 1

 

2019 m.  Pirkimai Pardavimai Gautinos sumos Mokėtinos sumos Gautos paskolos Finansinės sąnaudos
AB „Amber Grid“ 79 7072 354 16 493
UAB „EPSO-G“ 21 180 37
UAB „Ignitis grupė“ grupės įmonės 26.045 2102 799 12994
Kitos valstybės valdomos įmonės 4.761 2.400 242 565
26.129 9.177 355 13.011 180 1

 

*Jei su Bendrove susijusi sandorio šalis prekiavo gamtinių dujų biržoje, pateiktose sumose yra įtrauktas ne tik tarpininkavimo mokestis, bet ir gamtinių dujų pirkimo ar pardavimo suma, kurią Bendrovė surenka iš gamtines dujas Biržoje pirkusios įmonės ir išmoka gamtines dujas Biržoje pardavusiai įmonei.

Sandoriai su AB "Amber Grid" susijusiomis šalimis

GET Baltic vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsniu skelbia visus sandorius, kuriuos GET Baltic sudaro su AB „Amber Grid“ susijusia šalimi, kurie nėra sudaromi gamtinių dujų biržoje perkant ar parduodant gamtines dujas ir (ar) pajėgumus.

Sandoriai su susijusiomis šalimis*

*Atkreipiamas dėmesys, kad į sąrašą nėra traukiami mažos vertės sandoriai (iki 100 EUR) bei sandoriai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas su šalimis, kurios yra sudariusios su GET Baltic Biržos dalyvio sutartis ir vykdo anonimišką prekybą gamtinių dujų biržoje, įskaitant dujų biržos sandorius kuriais įsigyjami ir trumpalaikiai pajėgumai. 

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com