Kas Mes:

1.1. Jūsų asmens duomenų apsaugą ir šių duomenų valdytoja UAB GET Baltic (toliau – Bendrovė) juridinio asmens kodas 300861178, adresas: Geležinio Vilko g. 18A LT-08104, Vilnius, kontaktinis telefono Nr. +370 52360000, elektroninio pašto adresas: info@getbaltic.com.

1.2. Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, galite kreiptis į Bendrovę: Geležinio Vilko g. 18A LT-08104, telefono numeris: +370 5 236 0000, elektroninio pašto adresas: skirmante.dragine@getbaltic.com ir (arba) info@getbaltic.com.

1.3. Jeigu pastebėjote galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su Bendrovėje vykdomu asmens duomenų tvarkymu, kviečiame kuo skubiau pranešti el. paštu:   skirmante.dragine@getbaltic.com ir (arba)  info@getbaltic.com.

1.4. Privatumo pranešime naudojamos sąvokos: 

  • Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
  • Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. Bendrovės darbuotojai, kandidatai, Bendrovės klientai, Bendrovės interneto svetainės naudotojai ir kt.).
  • Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, saugojimas, prieigos suteikimas, ištrynimas ir kt.).
  • Paslaugos – Bendrovės teikiamos paslaugos.

Kitos Privatumo pranešime naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

Kas šis dokumentas:

2.1. Šis privatumo pranešimas (toliau – Privatumo pranešimas) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus, kuriais vadovaujasi duomenų valdytojas UAB GET Baltic.

2.2. Atidžiai perskaitykite šį Privatumo pranešimą tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

2.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Yra dvi pagrindinės asmens duomenų grupės, priklausomai nuo būdo, kuriuo Bendrovė gali gauti informaciją apie Jus:

  • Duomenys, kuriuos Jūs asmeniškai pateikėte Bendrovei
  • Automatiškai surenkami duomenys, Jums apsilankius Bendrovės interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu

Sutikdami su šio Bendrojo privatumo pranešimo nuostatomis, Jūs sutinkate, kad bet kuriuo iš šiame pranešime nurodytų būdų Bendrovė gali tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

  • vardas, pavardė
  • darbovietė, pareigų pavadinimas
  • IP adresas
  • elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, kita kontaktinė informacija
Asmens duomenis tvarkome:

3. Kokiais tikslais ir pagrindais ir kokia apimtimi mes tvarkome Jūsų duomenis?

3.1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik šiais konkrečiais teisės aktuose nustatytais tikslais:
3.1.1.1  Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, kai duomenis tvarkyti būtina, siekiant vykdyti su asmeniu sudaryta sutartį;
3.1.1.2. Paslaugų teikimo, sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu;
3.1.1.3. Darbuotojų paieškos ir atrankos tikslu, jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate mums atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą;
3.1.1.4  Pardavimų ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu;
3.1.1.5. Tiesioginės rinkodaros tikslu;
3.1.1.6. Rinkos tyrimo ir apklausų vykdymo tikslu;
3.1.1.7. Bendrovei pateiktų prašymų, skundų ar pasiūlymu nagrinėjimo tikslu

3.2. Bendrovės sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, siekiant sudaryti ir tinkamai vykdyti Bendrovės sutartis/ įsipareigojimus. Šiuo pagrindu duomenys gali būti gauti sutartiniu pagrindu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Pavadinimas Aprašymas
Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), elektroninio pašto adresas, gimimo data, banko sąskaita, el. pašto adresas ir kita informacija būtina sutarčiai pasirašyti.
Duomenų teisinis pagrindas Sutartinis  (BDAR 6 strp. 1 d. b puktas)
Duomenų tvarkymo terminas Asmens duomenų saugojimo pagrindas, pasibaigus darbo sutarčiai – BDAR 6 str. 1 d. c punktas (teisinė prievolė).  Asmens saugomi 50 metų (pagal LR vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę po darbo santykių pabaigos.

3.3. Klientų, įskaitant potencialių klientų, asmens duomenis tvarkome paslaugų teikimo, sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, siekiant sudaryti ir tinkamai vykdyti Bendrovės sutartis/ įsipareigojimus. Šiuo pagrindu duomenys gali būti gauti sutartiniu pagrindu arba Bendrovei bendraujant su asmenimis tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu), kt. Daugiau informacijos rasite apie Jūsų tvarkomus asmens duomenis rasite čia. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Pavadinimas Aprašymas
Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, parašas, atstovavimo pagrindas (įgaliojimas, įstatai ir kt.),  pareigos, atsiskaitymo informacija, atsiskaitymo laikotarpis, kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija, atsižvelgiant į sutarties pobūdį.
Duomenų teisinis pagrindas Sutartinis (BDAR 6 str. 1 d. b punktas)
Duomenų tvarkymo terminas Asmens duomenys yra saugomi sutarties galiojimo metu ir 5 metus pasibaigus sutarčiai

3.4. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis tvarkome įdarbinimo tikslais kaip dalis esamo ir būsimo įdarbinimo proceso, asmens sutikimo pagrindu. Pildydamas įdarbinimo formą naudotojas išreiškia savo sutikimą dalyvauti esamame ar būsimame įdarbinimo procese, vykdomame Bendrovės. Šis sutikimas galioja visiems dokumentams, kurie pateikti įdarbinimo proceso metu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Pavadinimas Aprašymas
Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, gimimo data, tel. Nr., darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikta informacija, parašas, kandidato paraiška dalyvauti atrankoje.
Duomenų teisinis pagrindas  Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.)
Duomenų tvarkymo terminas 1 metai nuo Jūsų sutikimo davimo dienos iki tol kol neatšauksite savo duoto sutikimo, atrankai pasibaigus ir Kandidatui nesutikus dėl jo asmens duomenų saugojimo ateities atrankoms, jo asmens duomenys yra ištrinami per 30 dienų nuo atrankos pabaigos.

3.5. Pardavimų ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu, t. y. siekdami atsakyti į Jūsų užklausimus, kuriuos mums pateikėte, dėl mūsų sprendimų ar paslaugų. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums ar bendraudami telefonu, pateikdami savo prašymus ar nusiskundimus dėl mūsų teikiamų paslaugų. Jums susisiekus su mumis raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, išsaugosime susirašinėjimo duomenis. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Pavadinimas Aprašymas
Duomenų kategorijos Vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys, kai teikiate mums užklausimą dėl mūsų paslaugų elektroniniu paštu (pvz. žinutės tekstas).
Duomenų teisinis pagrindas Jūsų susitikimas, taip pat mūsų teisėtas interesas, gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.
Duomenų tvarkymo terminas 1 metai nuo Jūsų paklausimo dienos.

3.6. Tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškių siuntimas), siekiant pateikti Jums pasiūlymus, naujienlaiškius ir informaciją apie Bendrovės, paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Pavadinimas Aprašymas
Duomenų kategorijos Vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
Duomenų teisinis pagrindas Jūsų sutikimas ( BDAR 6 str. 1 d. a punktas )
Duomenų tvarkymo terminas Asmens duomenys yra saugomi 3 metus, jei jo neatšauksite anksčiau. Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų asmens duomenis Bendrovė saugos sutikimo galiojimo laikotarpiu, o taip pat archyvavimo reikalavimų užtikrinimo tikslais, 2 metus po sutikimo galiojimo pabaigos.

3.7. Rinkos tyrimo ir apklausų vykdymo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Pavadinimas Aprašymas
Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, apklausos turinyje esanti informacija asmenų kontaktiniai duomenys el. paštas.
Duomenų teisinis pagrindas Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.). Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.)
Duomenų tvarkymo terminas 2 metai nuo Jūsų sutikimo davimo dienos iki tol kol neatšauksite savo duoto sutikimo.

3.8. Bendrovei pateiktų prašymų, skundų ar pasiūlymų nagrinėjimo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Pavadinimas Aprašymas
Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, parašas, kreipimosi data, kreipimosi numeris (registracijos numeris), kreipimesi nurodyta informacija, kreipimosi nagrinėjimo rezultatas, jei su asmeniu, teikusiu prašymą, skundą ar pasiūlymą, buvo komunikuota el. paštu, šioje el. komunikacijoje užfiksuoti asmens duomenys.
Duomenų teisinis pagrindas Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.).
Duomenų tvarkymo terminas 3 metai nuo prašymo, skundo ar pasiūlymo gavimo dienos

3.9. Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą, privalo tvarkyti asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus.

3.10. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis). Įgyvendindami savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

4. Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?

4.1. Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus, naujienlaiškius ir informaciją apie mūsų paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums su tuo sutikus.

4.2. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis nurodytus Privatumo pranešimo 3.6. punkte.

4.3. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz. elektroniniu paštu, telefonu) ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

4.4. Mes galime derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymus, naujienlaiškius.

4.5. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

4.5.1. pranešti apie atsisakymą elektroniniu būdu gautuose pasiūlymuose, naujienlaiškiuose nurodytu būdu (pvz., pasiūlymuose, naujienlaiškiuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių siuntimo“), arba

4.5.2. atsiųsti mums prašymą šiame Privatumo pranešime nurodytu el. pašto adresu. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

4.6. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes kuo greičiau nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

5. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

5.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

5.2. Privatumo pranešimo 3 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

6. Kaip užtikriname Jūsų asmens duomenų apsaugą?

6.1. Imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neleistino atskleidimo ar prieigos prie jų.

7. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

7.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šiame Privatumo pranešime išdėstytomis nuostatomis. Informaciją apie Jūsų asmens duomenis pateiksime tik įstatymų numatytais atvejais ir tvarka, pvz. jei to mūsų pareikalautų teisėsaugos institucijos vykdydamos baudžiamąjį persekiojimą

7.2. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

7.2.1. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo);

7.2.2. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir interneto svetainės prieglobos tikslais. Šiais atvejais Bendrovė dės visas pastangas tam, kad užtikrintų Jūsų asmens duomenų saugumą laikantis aukščiausių standartų ir taikytinų teisės aktų reikalavimų.

7.2.3. trečiosios šalims atliekančioms vidaus ir išorės auditą.

Kam naudojame slapukus:

8. Kas yra slapukai ir ką jie daro?

Slapukai yra pasyvūs failai, saugomi kompiuteryje arba kitoje IT įrangoje. Slapukai nekelia jokios grėsmės įrenginiams. Lankant svetainę interneto naršyklė nuskaito slapuką ir pateikia informaciją, pavyzdžiui, atpažindama Jus kaip svetainės lankytoją ir pritaikydama svetainės turinį pagal Jūsų poreikius.

8.1. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

8.2. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

8.2.1. kad užtikrintume Svetainės: www.getbaltic.com funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);

8.2.2. kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

8.2.3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;

8.3. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

8.3.1. būtini slapukai – šie slapukai yra labai svarbūs interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui

8.3.2. statistiniai slapukai – naudojami tik vidaus analizės tikslais, kad būtų galima tobulinti naudotojams teikiamas paslaugas. Šie slapukai įvertina, kokius veiksmus naudotojas atlieka svetainėje (šis procesas yra anoniminis)

8.4. Visa informacija apie Svetainėje: www.getbaltic.com naudojamus slapukus, jų paskirtį bei naudojamus duomenis pateikiama čia / lentelėje žemiau:

Pavadinimas  Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_ga Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį Įeinant į puslapį 2 metai Apskaitai naudojami IP adresas ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google Analytics”
_gid Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį Įeinant į puslapį Sesijai Apskaitai naudojami IP adresas ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google Analytics”
_gat Google Analytics slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į Google servisą Įeinant į puslapį Sesijai Slapukas nesaugo jokios informacijos, jis naudojamas užklausų į www.doubleclick.net kiekio ribojimui
PHPSESSID Vartotojo sesijai palaikyti Įeinant į puslapį Sesijai Galioja, kol neišjungiama naršyklė
acceptCookie Naudojamas informacijai, ar vartotojas sutiko su nuostatomis rinkti slapukus Sutinkant su nuostatomis 1 metai Slapukas, naudojamas naršymui svetainėje patikrinti, jeigu vartotojas davė sutikimą naudoti slapuką

8.5. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

8.5.1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

8.5.2. Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.

8.6. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu: http://AllAboutCookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.

8.7.Kai kuriais atvejais, ypač būtinų slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

Jūsų teisės:

9.1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas:

Bendrovėje, vadovaujantis BDAR nuostatomis, yra įgyvendinamos šios pagrindinės duomenų subjektų, kurių asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje, teisės: 

9.1.1. teisė žinoti (būti informuotam) žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;

9.1.2.teisė susipažinti su Bendrovėje tvarkomais savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

9.1.3. teisė reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius asmens duomenis;

9.1.4. teisė reikalauti sunaikinti ir ištrinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti („teisė būti pamirštam“);

9.1.5. teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą;

9.1.6. teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

9.1.7. teisė perkelti asmens duomenis;

9.1.8. teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

9.1.9. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios pranešimo pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

9.1.10. Jei manote, kad dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nesilaikymo buvo pažeistos jūsų teisės, galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Nepaisant to, pirmiausia dėsime visas pastangas, kad visus ginčus su jumis išspręstume taikiai.

9.2. Bendrovės suteikia galimybę Duomenų subjektams savo teises įgyvendinti tokiu būdu:

9.2.1. pateikti prašymą el. paštu Bendrovei info@getbaltic.com ir/arba Bendrovės atsakingam asmeniui už asmens duomenų apsaugą interneto svetainėje nurodytu adresu. Prašymas teikiamas el. paštu, turi būti pasirašytas kvalifikuotu el. parašu;
9.2.2. asmeniškai pristatyti prašymą į Bendrovės buveinę adresu Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius. Kartu su prašymu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
9.2.3. išsiųsti prašymą Bendrovei ar Bendrovės atsakingam asmeniui už asmens duomenų apsaugą  paštu, adresu Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius.

9.3. Užtikriname Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudarysime visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
9.3.1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
9.3.2. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

10. Kaip bus keičiamos šio Privatumo pranešimo nuostatos?

10.1. Visi mūsų Privatumo pranešimo pasikeitimai bus skelbiami interneto svetainėje: www.getbaltic.com.

11. Kaip su mumis susisiekti?

11.1. Visus su privatumu susijusius dokumentus siųskite žemiau nurodytais kontaktais:

11.1.2. siunčiant paštu – UAB GET Baltic, adresu: Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius

11.1.3. siunčiant elektroniniu paštu – info@getbaltic.com arba skirmante.dragine@getbaltic.com.

Asmenų pareigos:

12. Asmens duomenų subjektai, pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiame Pranešime pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis, asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi ir Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei asmuo pateikia per neapdairumą.

13. Asmuo įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų asmens duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

Bendrovės veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto teises, taip pat jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis Bendrovė pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę skųsti pats arba per atstovą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt , interneto svetainė www.vdai.lrv.lt , arba kitoms institucijoms, kurios teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja šiuos skundus. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-22

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com

GET Baltic puslapyje yra naudojami du pagrindiniai slapukų tipai.

Mūsų tinklapyje yra naudojami būtinieji slapukai skirti sklandžiam tinklapio veikimui bei statistiniai, skirti apibendrintos lankytojų statistinės informacijos rinkimui. Prašome išreikšti savo sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos skiltyje Slapukų politika