Kas Mes:

1.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas UAB GET Baltic (toliau – Bendrovė) juridinio asmens kodas 300861178, adresas: Geležinio Vilko g. 18A LT-08104, Vilnius, kontaktinis telefono Nr. +370 52360000, elektroninio pašto adresas: info@getbaltic.com.

1.2. Jūsų asmens duomenų saugumu taip pat rūpinasi UAB „EPSO-G“ grupės paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, telefono numeris: +370 612 58 162 arba +370 698 04 425, elektroninio pašto adresas: duomenuapsauga@epsog.lt.

1.3. Privatumo pranešime naudojamos sąvokos: 

  • Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
  • Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. Bendrovės klientai, Bendrovės interneto svetainės naudotojai ir kt.).
  • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, saugojimas, prieigos suteikimas ir kt.).
  • Paslaugos – Bendrovės teikiamos paslaugos.

Kitos Privatumo pranešime naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

Kas šis dokumentas:

2.1. Šis privatumo pranešimas (toliau – Privatumo pranešimas) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus, kuriais vadovaujasi duomenų valdytojas UAB GET Baltic.

2.2. Atidžiai perskaitykite šį Privatumo pranešimą tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

2.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Yra dvi pagrindinės asmens duomenų grupės, priklausomai nuo būdo, kuriuo Bendrovė gali gauti informaciją apie Jus:

  • Duomenys, kuriuos Jūs asmeniškai pateikėte Bendrovei
  • Automatiškai surenkami duomenys, Jums apsilankius Bendrovės interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu

Sutikdami su šio Bendrojo privatumo pranešimo nuostatomis, Jūs sutinkate, kad bet kuriuo iš šiame pranešime nurodytų būdų Bendrovė gali tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

  • vardas, pavardė
  • darbovietė, pareigų pavadinimas
  • IP adresas
  • elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, kita kontaktinė informacija
Asmens duomenis tvarkome:

3. Kokiais tikslais ir pagrindais ir kokia apimtimi mes tvarkome Jūsų duomenis?

3.1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik šiais konkrečiais teisės aktuose nustatytais tikslais:
3.1.1.1  Bendrovės vidaus administravimo tikslu, kai duomenis tvarkyti būtina, siekiant vykdyti su asmeniu sudaryta sutartį;
3.1.1.2. Paslaugų teikimo, sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu;
3.1.1.3. Dujų biržos elektroninės prekybos organizavimo ir sistemos administravimu tikslu;
3.1.1.4. Viešai neatskleistos informacijos paslaugų teikimo ir sistemos administravimo tikslu;
3.1.1.5. Duomenų teikimo portalo (REMIT) paslaugos teikimo ir administravimo tikslu;
3.1.1.6. Suskystintų gamtinių dujų aukciono organizavimo ir sistemos administravimo tikslu.
3.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu;
3.1.3. Pardavimų ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu;
3.1.4. Darbo atrankos vykdymo tikslu jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate mums atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą;
3.1.5. Vaizdo stebėjimu tikslu, vykdydami vaizdo stebėjimą Bendrovės patalpose užtikrindami turto bei asmenų saugumą.

3.2. Bendrovės vidaus administravimo tikslu, siekiant sudaryti ir tinkamai vykdyti Bendrovės sutartis/ įsipareigojimus. Šiuo pagrindu duomenys gali būti gauti sutartiniu pagrindu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), elektroninio pašto adresas, gimimo data, banko sąskaita, el. pašto adresas ir kita informacija būtina sutarčiai pasirašyti.
Duomenų teisinis pagrindas Sutartinis
Duomenų tvarkymo terminas Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 10 metų po sutarties nutraukimo

3.3. Klientų, įskaitant potencialių klientų, asmens duomenis tvarkome paslaugų teikimo, sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, siekiant sudaryti ir tinkamai vykdyti Bendrovės sutartis/ įsipareigojimus. Šiuo pagrindu duomenys gali būti gauti sutartiniu pagrindu arba Bendrovei bendraujant su asmenimis tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu), kt. Daugiau informacijos rasite apie Jūsų tvarkomus asmens duomenis rasite čia. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės duomenys, įskaitant darbovietės adresą.
Duomenų teisinis pagrindas Sutartinis
Duomenų tvarkymo terminas iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir pasibaigimo.

3.4. Tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant pateikti Jums pasiūlymus, naujienlaiškius ir informaciją apie Bendrovės, paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
Duomenų teisinis pagrindas Jūsų sutikimas
Duomenų tvarkymo terminas 2 metai nuo Jūsų sutikimo davimo dienos, arba iki duoto sutikimo atšaukimo.

3.5. Pardavimų ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu, t. y. siekdami atsakyti į Jūsų užklausimus, kuriuos mums pateikėte, dėl mūsų sprendimų ar paslaugų. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums ar bendraudami telefonu, pateikdami savo prašymus ar nusiskundimus dėl mūsų teikiamų paslaugų. Jums susisiekus su mumis raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, išsaugosime susirašinėjimo duomenis. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys, kai teikiate mums užklausimą dėl mūsų paslaugų elektroniniu paštu (pvz. žinutės tekstas).
Duomenų teisinis pagrindas Jūsų susitikimas, taip pat mūsų teisėtas interesas, gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.
Duomenų tvarkymo terminas 1 metai nuo Jūsų paklausimo dienos.

3.6. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis tvarkome įdarbinimo tikslais kaip dalis esamo ir būsimo įdarbinimo proceso, asmens sutikimo pagrindu. Pildydamas įdarbinimo formą naudotojas išreiškia savo sutikimą dalyvauti esamame ar būsimame įdarbinimo procese, vykdomame Bendrovės. Šis sutikimas galioja visiems dokumentams, kurie pateikti įdarbinimo proceso metu. Detalesnę informaciją apie šiuo tikslu vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaitykite čia. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, motyvacinis laiškas, specialių kategorijų duomenys.
Duomenų teisinis pagrindas Jūsų sutikimas.
Duomenų tvarkymo terminas 1 metai nuo Jūsų sutikimo davimo dienos iki tol kol neatšauksite savo duoto sutikimo.

3.7. Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą, privalo tvarkyti asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus.

3.8. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis). Įgyvendindami savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

4. Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?

4.1. Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus, naujienlaiškius ir informaciją apie mūsų paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums su tuo sutikus.

4.2. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis nurodytus Privatumo pranešimo 3.3. punkte.

4.3. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz. elektroniniu paštu, telefonu) ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz. Skype ir kt.).

4.4. Mes galime derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymus, naujienlaiškius.

4.5. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

4.5.1. pranešti apie atsisakymą elektroniniu būdu gautuose pasiūlymuose, naujienlaiškiuose nurodytu būdu (pvz., pasiūlymuose, naujienlaiškiuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių siuntimo“), arba

4.5.2. atsiųsti mums prašymą šiame Privatumo pranešime nurodytu el. pašto adresu. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

4.6. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes kuo greičiau nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

5. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

5.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

5.2. Privatumo pranešimo 3 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

6. Kaip užtikriname Jūsų asmens duomenų apsaugą?

6.1. Imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neleistino atskleidimo ar prieigos prie jų.

7. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

7.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šiame Privatumo pranešime išdėstytomis nuostatomis. Informaciją apie Jūsų asmens duomenis pateiksime tik įstatymų numatytais atvejais ir tvarka, pvz. jei to mūsų pareikalautų teisėsaugos institucijos vykdydamos baudžiamąjį persekiojimą

7.2. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

7.2.1. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo);

7.2.2. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir interneto svetainės prieglobos tikslais. Šiais atvejais Bendrovė dės visas pastangas tam, kad užtikrintų Jūsų asmens duomenų saugumą laikantis aukščiausių standartų ir taikytinų teisės aktų reikalavimų.

7.2.3. trečiosios šalims atliekančioms vidaus auditą ir rizikų vertinimą: UAB „EPSO-G“ grupės vidaus audito padaliniui ir Rizikų valdymo ir prevencijos padaliniui.

Kam naudojame slapukus:

8. Kas yra slapukai ir ką jie daro?

Slapukai yra pasyvūs failai, saugomi kompiuteryje arba kitoje IT įrangoje. Slapukai nekelia jokios grėsmės įrenginiams. Lankant svetainę interneto naršyklė nuskaito slapuką ir pateikia informaciją, pavyzdžiui, atpažindama Jus kaip svetainės lankytoją ir pritaikydama svetainės turinį pagal Jūsų poreikius.

8.1. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

8.2. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

8.2.1. kad užtikrintume Svetainės: www.getbaltic.com funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);

8.2.2. kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

8.2.3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;

8.3. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

8.3.1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

8.3.2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

8.3.3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

8.4. Visa informacija apie Svetainėje: www.getbaltic.com naudojamus slapukus, jų paskirtį bei naudojamus duomenis pateikiama čia / lentelėje žemiau:

Pavadinimas  Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_ga Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį Įeinant į puslapį 2 metai Apskaitai naudojami IP adresas ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google Analytics”
_gid Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį Įeinant į puslapį Sesijai Apskaitai naudojami IP adresas ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google Analytics”
_gat Google Analytics slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į Google servisą Įeinant į puslapį Sesijai Slapukas nesaugo jokios informacijos, jis naudojamas užklausų į www.doubleclick.net kiekio ribojimui
PHPSESSID Vartotojo sesijai palaikyti Įeinant į puslapį Sesijai Galioja, kol neišjungiama naršyklė
acceptCookie Naudojamas informacijai, ar vartotojas sutiko su nuostatomis rinkti slapukus Sutinkant su nuostatomis 1 metai Slapukas, naudojamas naršymui svetainėje patikrinti, jeigu vartotojas davė sutikimą naudoti slapuką

8.5. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

8.5.1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

8.5.2. Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.

8.6. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu: http://AllAboutCookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.

8.7.Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

Jūsų teisės:

9.1. Jūs turite teisę :

9.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
9.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
9.1.3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
9.1.4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
9.1.5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
9.1.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
9.1.7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
9.1.8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
9.1.9. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios pranešimo pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
9.1.10. Jei manote, kad vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.
9.2. Užtikriname Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudarysime visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
9.2.1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
9.2.2. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

10. Kaip bus keičiamos šio Privatumo pranešimo nuostatos?

10.1. Visi mūsų Privatumo pranešimo pasikeitimai bus skelbiami interneto svetainėje: www.getbaltic.com.

11. Kaip su mumis susisiekti?

11.1. Visus su privatumu susijusius dokumentus siųskite žemiau nurodytais kontaktais:

11.1.2. siunčiant paštu – UAB GET Baltic, adresu: Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius

11.1.3. siunčiant elektroniniu paštu – info@getbaltic.com.

Asmenų pareigos:

12. Asmens duomenų subjektai, pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiame Pranešime pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis, asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi ir Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei asmuo pateikia per neapdairumą.

13. Asmuo įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų asmens duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-01

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com