Misija, Vizija, Vertybės

Bendrovė savo misiją, viziją ir strategines kryptis suformulavo vertindama identifikuotų suinteresuotų šalių lūkesčius ir siekdama užtikrinti jų įgyvendinimą.

Pagrindinės Bendrovės suinteresuotos šalys: klientai (tiekėjai ir vartotojai), steigėjas (akcininkas), visuomenė ir darbuotojai.

Misija

Bendrovė savo misiją suformavo apibrėždama ilgalaikius įsipareigojimus kiekvienai suinteresuotai šaliai, taip įvardindama pagrindinę savo paskirtį ir tapatybę.

Misija – įgalinanti prekybos platforma rinkos dalyvių poreikiams.

Įsipareigojimai:

 • Klientams (Tiekėjams / Vartotojams). Vystyti pažangiais sprendimais grįstą prekybos platformą, veikiančią didmeninėje saugioje, skaidrioje ir likvidžioje organizuotoje prekybos rinkoje, ir susijusias paslaugas.
 • Steigėjui. Prisidėti prie regioninės didmeninės dujų rinkos vystymosi, plėtojant organizuotą prekybos rinką.
 • Visuomenei. Būti atsakinga energetikos bendruomenės dalimi, laikantis verslo tvarumo principų.
 • Vieni kitiems (kolegoms). Kurti atvirą ir pažangią komandą, gyvenančią ateities energetika.
Vizija

Siekiant užtikinti suinteresuotų šalių lūkesčių įgyvendinimą, kiekvienai šaliai identifikuoti prioritetai, atspindintys viziją pagal suinteresuotas šalis.

Strateginiai prioritetai:

 • Klientams (Tiekėjams / Vartotojams). Sukurta „customer centric“ organizacija, naujas prekybos galimybes kuriantys produktai, pažangūs IT sprendimai, užtikrinta konkurencinga kaina, pakankama pasiūla ir patraukliomis sąlygomis grįsta prekyba.
 • Steigėjui. Brandi regioninė dujų birža.
 • Visuomenei. Socialiai atsakinga bendrovė, prisidedanti prie poveikio klimatui mažinimo.
 • Vieni kitiems. Pripažintas regiono mastu kompetencijos centras dujų prekybiniais klausimais.
Vertybės

Bendrovė tiek savo kasdienėje veikloje, tiek įgyvendindama strateginius tikslus vadovaujasi šiomis vertybėmis: profesionalumu, bendradarbiavimu ir pažanga.

 • Profesionalumas – siekiame, kad kiekvienas darbuotojas grupėje būtų pripažintas ir galėtų augti kaip savo srities profesionalas. Suprantame profesinių žinių, praktinės patirties ir nuolatinio mokymosi svarbą grupės rezultatams ir veiklos tęstinumui užtikrinti.
 • Bendradarbiavimas – akcentuojame nuoširdų ir konstruktyvų bendradarbiavimą tarpusavyje, sudarantį sąlygas darniai siekti užsibrėžtų tikslų.
 • Pažanga – atvirumas naujoms veiklos praktikoms ir idėjoms skatina kurti, atsinaujinti, įgyvendinti prasmingus pokyčius bei veda mus į priekį.

Nustatant GET Baltic vertybes didžiausias dėmesys skiriamas tam, kad vertybės būtų ne tik deklaruojamos, o kiekvienam darbuotojui suprantamos. Todėl vertybės apibrėžiamos per supratimo prizmę atsakant į klausimą – kaip aš elgiuosi kai vadovaujuosi šia vertybe.

Profesionalumas
 • Atlieku darbą geriau nei iš manęs tikimasi
 • Neturiu užslėptų ketinimų ir darau tai, ką sakau
 • Tęsiu duotus žodžius
Bendradarbiavimas
 • Išsakau savo ir gerbiu kitų išsakytą poziciją
 • Bendrauju aiškiai ir suprantamai
 • Padedu kitiems pasiekti rezultatą
Pažanga
 • Ieškau naujų idėjų ir jas įgyvendinu
 • Imuosi iniciatyvos ir mokausi iš klaidų
 • Nuolat stiprinu gebėjimus ir jais dalinuosi

 

 

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com