Darnumas

Darnumo vystymasis „Get Baltic“: prioritetai, tikslai ir rezultatai

Esame energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ dalis, tad mūsų darnumo samprata – neatsiejama nuo tos, kuria vadovaujasi visa įmonių grupė. Darnumą suprantame kaip energetikos sektoriaus transformacijos įgyvendinimą, užtikrinant darnią pusiausvyrą tarp aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų, tuo prisidedant prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.

Vadovaujamės nuostata, jog darnumo principai turi būti integruoti į visas mūsų veiklas bei procesus. Tad siekiame prisidėti prie bendrų „EPSO-G“ įmonių grupės darnumo krypčių įgyvendinimo, atliekant mūsų bendrovės dydžiui bei veiklai proporcingą indėlį.

             „Get Baltic“ prisideda prie „EPSO-G“ grupės darnios veiklos krypčių įgyvendinimo:

Aplinkosaugos sritis Socialinė sritis  Valdysenos sritis 
Klimatui neutralios energetikos įgalinimas, mažinant veiklų poveikį aplinkai Pažangios, darnumo principų besilaikančios organizacijos kūrimas Skaidrus ir efektyvus energijos mainų platformos valdymas bei vystymas

 

Vykdydami savo veiklą taip pat siekiame tiesiogiai prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skirdama, kovai su klimato kaita, inovacijų vystymui, saugių ir deramų darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui.

Mūsų veiklai aktualūs Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai

 

8 tikslas. Deramas darbas ir ekonominis augimas:

 • Aktyviai rūpinamės darbuotojų saugumu ir sveikata
 • Kuriame organizacinę kultūrą, paremta pagarba žmogaus teisėms
 • Investuojame į darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą
 • Užtikriname aiškius ir skaidrius darbuotojų atlygio už darbą principus

12 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba:

 • Veiklos partneriams siekiame taikyti ne tik kokybinius, bet ir sąžiningos veiklos bei darnumo kriterijus
 • Užtikriname atsakingą veikloje susidarančių atliekų rūšiavimą bei tvarkymą

13 tikslas. Kova su klimato kaita:

 • Vertiname savo veiklių poveikį aplinkai, kuriame planus šių poveikių mažinimui
 • Veikloje naudojame „žalią“ energiją, siekiame elektrifikuoti turimą automobilių parką
„Get Baltic“ bendrovei reikšmingos darnumo temos

„Get Baltic“ atliko jai aktualių darnumo temų reikšmingumo vertinimą, įtraukiant bendrovei aktualias suinteresuotas šalis. 2022 m. pradžioje įgyvendintoje apklausoje sudalyvavo 19 respondentų, tarp kurių buvo „Get Baltic“ klientai, darbuotojai, tiekėjai, verslo partneriai bei vadovai.

„Get Baltic“ darnumo kryptys

 

Savo veikla siekiame prisidėti prie ilgalaikių „EPSO-G“ įmonių grupės darnumo tikslų iki 2030 metų įgyvendinimo. Atsižvelgiant į „Get Baltic“ veiklos specifiką.

 

„Get Baltic“ darnumo kryptys Aktualūs darnaus vystymosi tikslai Ilgalaikis siekis 2021 m. iniciatyvos ir rezultatai

Klimatui neutralios energetikos įgalinimas, mažinant veiklų poveikį aplinkai

Atlikti ŠESD emisijų ir poveikių aplinkai vertinimą, iki 2030 sumažinti emisijas ir poveikius 2/3
 • Atlikome ŠESD inventorizaciją
 • Pradėjome rengti emisijų mažinimo planus
 • 2021 metais pradėjome elektromobilių įsigijimo procesą

Pažangios, darnumo principų besilaikančios organizacijos kūrimas

 • Užtikrinti 0 žmogaus teisių pažeidimų ar diskriminacijos atvejų
 • Siekti, kad klientų pasitenkinimas būtų ne mažiau 70 proc.
 • Siekti, kad nemažiau kaip 70 proc. darbuotojų, gamintojų, tiekėjų ir vartotojų įmonę vertintų kaip atvirą, pažangią ir darnaus vystymosi principų besilaikančią organizaciją
 • 2021 metais bendrovė prisijungė prie Lygių galimybių politikos, nustatė būdus pranešti apie galimus diskriminavimo bei žmogaus teisių pažeidimo atvejus
 • Atlikome GSCI klientų pasitenkinimo tyrimą: klientų pasitenkinimo indeksas aukštas – 75 proc.
 • Atsižvelgdami į tyrimo metu gautus komentarus, rengsime klientų pasitenkinimo išlaikymo planą
 • Atlikome darbuotojų įsitraukimo tyrimą, darbuotojų įsitraukimas bendrovėje – 100 proc.
 • Per 2021 metus bendrovės darbuotojams suteiktos papildomos naudos už 500 eur
 • 2021 metais 100 proc. darbuotojų bent kartą dalyvavo išoriniuose mokymuose

Skaidrus ir efektyvus energijos mainų platformos valdymas bei vystymas

 • Užtikrinti 0 korupcijos atvejų
 • Pritaikysime įmonių struktūrą ir motyvacines sistemas inovacijų skatinimui
 • Vykdomuose viešuose pirkimuose taikyti žaliuosius kriterijus
 • Siekti, kad gerosios valdysenos indeksas būtų A+
 • 2021 metais bendrovėje buvo užfiksuota 0 korupcijos atveju, anonimine pasitikėjimo linija taip pat buvo gauta 0 pranešimų dėl galimų darbuotojų korupcinių veikų
 • Darbuotojų korupcijos suvokimo tyrimo rezultatai: kokia dalis darbuotojų 100 proc. atpažįsta ir 100 proc.  neigiamai vertina korupcijos apraiškas.
 • 100 proc. darbuotojų per ataskaitinį laikotarpį dalyvavo mokymuose korupcijos prevencijos tematika, 100 proc. bendrovės darbuotojų informuoti, kur kreiptis pastebėjus korupcijos apraiškas.
 • 2021 metais bendrovės darbuotojai buvo įvertinti „EPSO-G“ inovacijų komiteto bei inovacijų funkcijos kuratoriaus už ne tik pasiūlytą, bet ir įgyvendintą inovaciją – antrinės perdavimo pajėgumų prekybos platformos sukūrimą Suomijos rinkai.
ŠESD emisijos ir jų mažinimo priemonės

2021 metais „Get Baltic“ kartu su kitomis „EPSO-G“ grupės įmonėmis atliko ŠESD inventorizaciją, vadovaujantis tarptautine „GHG Protocol“ metodika. Inventorizacijos metu vertintos tiesioginės (pirmo lygmens) bei netiesioginės (antro lygmens) šiltnamio efektą sukeliančios dujų emisijos, susidarančios dėl bendrovės vykdomos veiklos ir atsirandančių poveikių. Antro lygmens (Scope 2) emisijos apskaičiuotos vadovaujantis „rinkos metodu“ (angl. market based approach).

2019 m. 

 

2020 m.  2021 m. 2030 m. tikslas
1 lygmens emisijos (Scope 1), kgCO2e 7717

 

6396 3217

1 lygmens emisijos (Scope 2), kgCO2e 4916

 

356 110
1 ir 2 lygmens emisijos, kgCO2e

 12633

 

6752 3327 4295
Pokytis lyginant su baziniais metais, %  (baziniai metai)

 

– 46% -74% -66%

 

Pagrindiniai emisijų šaltiniai:

 • Dyzelino kuro naudojimas automobiliuose (Scope 1) – 57,38 % visų ŠESD emisijų
 • Įsigyta elektros energija savos reikmės (Scope 2) – 35,67 % visų ŠESD emisijų
 • Benzino kuro naudojimas automobiliuose (Scope 1) – 3,70 % visų ŠESD emisijų
 • Įsigyta šilumos energija savos reikmės (Scope 2) – 3,24 % visų ŠESD emisijų

Pagrindinės emisijų mažėjimo priežastys – žaliosios energijos naudojimas įmonės veikloje, mažesnės energijos sąnaudos biuruose dėl COVID-19 poveikio, taip pat mažesni emisijų kiekiai iš transporto dėl rečiau vykusių kelionių.

Šiais metais „Get Baltic“ įsipareigojusi parengti ir paskelbti ilgalaikius ŠESD emisijų mažinimo priemonių planus.

 

 

Darnios veiklos valdymas

Už darnios veiklos principų įgyvendinimą bendrovėje atsakinga tiek bendrovės vadovybė, tiek kiekvienas komandos narys, savo iniciatyvomis prisidedantis prie pokyčių. Darnios veiklos veiksmus ir tikslus koordinuojame su darnumo funkciją kuruojančiais darbuotojais „EPSO-G“ patronuojančioje bendrovėje.

„Get Baltic“ yra prisijungusi ir įgyvendina šias „EPSO-G“ įmonių grupei bendras su darnia veikla susijusias politikas:

 • Darnumo politika
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos politika
 • Lygių galimybių politika
 • Aplinkosaugos politika
 • Skaidrumo ir komunikacijos politika
 • Korupcijos prevencijos politika
 • Atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymo politika
 • Interesų valdymo politika
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com