Šiandien VKEKK posėdyje buvo suderintas naujas UAB GET Baltic (toliau – Bendrovė) prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas. Pakeitimus Bendrovė įvedė siekdama užtikrinti tinkamą gamtinių dujų biržos veikimą ir vertindama nuo 2015 m. sausio 1 d. numatomus pokyčius gamtinių dujų rinkoje.

Pagrindiniai pakeitimai apima:

1. Patikslintus terminus. Siekiant suvienodinant Reglamento bei Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) teises aktuose bei teises aktų projektuose naudojamas sąvokas, įvedama nauja sąvoka ,,Prekybos sutartis“ (toliau – Kontraktas) bei patikslinamos sąvokos ,,Produktas“ bei „Sandoris“.

 • Prekybos sutartis (Kontraktas) – instrumentas, naudojamas Biržoje, leidžiantis biržos dalyviams prekiauti produktais.
 • Sandoris – dviejų dalyvių Biržoje pasiektas susitarimas įsigyti ar parduoti sutartą konkretaus pristatymo laikotarpio produkto kiekį už sutartą kainą.
 • Produktas – gamtinės dujos, pristatomos į prekybos gamtinėmis dujomis vietą, t.y. virtualų prekybos tašką.

2. Prekybos produktų/kontraktų charakteristikos bei pavedimų teikimo sąlygų pasikeitimą.

iki 2014 m. gruodžio 31d. nuo 2015 m. sausio 1d.
Paros pristatymo laikotarpis nuo kiekvienos dienos 9.00 val.iki kitos dienos 9.00 val. 2015 m. sausio 1 d. – tos dienos 9.00 val. iki kitos dienos 7.00 val. Nuo 2015 m. sausio 2 d. – nuo kiekvienos dienos 7.00 val. iki kitos dienos 7.00 val.
Prekybos valiuta įėjimo į perdavimo sistemą taškai virtualus prekybos taškas
Pavedimo kiekio vienetai norminiai kubiniai metrai, esant 20°C temperatūrai ir atmosferiniam slėgiui (101,325 kPa) energijos vienetais – MWh(megavatvalandė), naudojant dujų viršutinį šilumingumą
Minimalus pavedimo kiekio žingsnis vienas šimtas kubinių metrų (100 m3) viena megavatvalandė (1 MWh)
Prekybos valiuta litas euras (pastaba: 1 EUR = 3,45280 LTL)
Minimalus pavedimo kainos kitimo žingsnis vienas litas (1 Lt) vienas euro centas (0,01 EUR)
Prekybos sesijos laikas (nesikeičia) Prekyba vyksta kiekvieną dieną (darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis) prekybos sesijos metu nuo 10.00 val. iki 14.00 val. Prekyba vyksta kiekvieną dieną (darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis) prekybos sesijos metu nuo 10.00 val. iki 14.00 val.

3. Procedūrą dėl perėjimo nuo kubiniais metrais išreikšto prie MWh išreikšto dujų kiekio, kuria numatyta:

 • 2014 m. nebus galima įsigyti/parduoti produktų, kurių pristatymo laikotarpio pabaiga yra vėlesnė nei 2015 m. sausio 1 d. 9.00 val.
 • Nuo 2015 m. sausio 1 d. Biržos dalyviai galės prekiauti įprastai, atsižvelgiant į pasikeitimus įvardintus viršuje.

4. Dalyvio statuso apribojimo ar panaikinimo aplinkybių patikslinimą. Siekiant, kad visiems biržos dalyviams būtų taikomos vienodos ir iš anksto žinomos dalyvio statuso apribojimo ir panaikinimo procedūros, buvo nuspręsta papildyti ir pateikti baigtinį sąrašą aplinkybių, kada rinkos operatorius gali apriboti ar panaikinti biržos dalyvio statusą. Dalyvio statusas gali būti apribotas (apribota galimybė teikti pavedimus Biržoje) ar panaikintas, jeigu:

 • Paaiškėja jog dalyvis Bendrovei yra pateikęs klaidingą ar melagingą informaciją apie save, su juo susijusius asmenis ar asmenų grupes, atstovą;
 • Dalyvis nevykdo ar netinkamai vykdo pagal sudarytus sandorius prisiimtus įsipareigojimus prieš Bendrovę;
 • Dalyvis piktnaudžiauja bei manipuliuoja rinka ir (ar) vykdo kitus neteisėtus veiksmus rinkos atžvilgiu, kaip tai apibrėžia Europos Sąjungos ir LR teisės aktai;
 • Perdavimo sistemos operatorius praneša, kad dalyvis nevykdo su perdavimo sistemos operatoriumi sudaryta sutartimi, kurioje yra nustatytos balansavimo sąlygos, prisiimtų įsipareigojimų prieš perdavimo sistemos operatorių ir pateikia šį faktą pagrindžiančius duomenis;
 • Perdavimo sistemos operatorius informuoja, kad su Dalyviu yra nutraukta sutartis, kurioje nustatytos balansavimo sąlygos;
 •  Dalyviui iškeliama bankroto byla arba dalyvis įgyja likviduojamos įmonės statusą;
 • Dalyvis netenka veiklos licencijos, suteikiančios teisę sudaryti prekybos gamtinėmis dujomis sandorius (jeigu LR gamtinių dujų įstatyme nenustatyta kitaip).

5. Procedūras dėl ateities laikotarpiams sudarytų sandorių atšaukimo. Numatyta galimybė atšaukti ateities laikotarpiams sudarytus sandorius biržoje, kai:

 • Dalyvis/ai piktnaudžiauja bei manipuliuoja rinka ir (ar) vykdo kitus neteisėtus veiksmus rinkos atžvilgiu;
 • Dalyvis/ai nevykdo su perdavimo sistemos operatoriumi sudaryta sutartimi, kurioje yra nustatytos balansavimo sąlygos, prisiimtų įsipareigojimų prieš perdavimo sistemos operatorių ir pateikia šį faktą pagrindžiančius duomenis;
 • Nutraukiama biržos dalyvio sutartis su perdavimo sistemos operatoriumi, kurioje nustatytos balansavimo sąlygos;
 • Dalyviui iškeliama bankroto byla arba dalyvis įgyja likviduojamos įmonės statusą;
 • Dalyvis netenka veiklos licencijų (jeigu LR gamtinių dujų įstatyme nenustatyta kitaip).

Tokia teisė ir pareiga Bendrovei kyla sistemiškai aiškinant LR gamtinių dujų sektorių reglamentuojančius aktus bei LR civilinio kodekso nuostatas, todėl ši nuostata buvo perkelta į Reglamentą.

6. Papildytus reikalavimus banko garantijoms. Numatyta, kad banko garantijai, kaip užtikrinimo priemonei likus galioti 3 savaitėms ir jos nepratęsus už ateities laikotarpiams įsigytus produktus bei su jų įsigijimu susijusias rinkos operatoriaus suteiktas paslaugas, Bendrovė biržos dalyviui išrašo išankstinę sąskaitą, kurią jis turi apmokėti per 9 (devynias) kalendorines dienas po jos gavimo, priešingu atveju Bendrovė turi teisę kreiptis į užtikrinimo priemonę išdavusią organizaciją dėl dalyvio įsipareigojimų įvykdymo.

7. Patikslinimą dėl papildomo prekybos limito suteikimo, kuriam užtikrinimo priemonės ar avanso nereikalaujama. Sprendimas dėl tokio papildomo prekybos limito suteikimo yra priimamas Bendrovės Valdybos sprendimu, vertinant individualiai kiekvieno dalyvio rizikingumo lygį, remiantis tokiais kriterijais kaip dalyvio finansinė būklė, įsipareigojimų paslaugų ar prekių tiekėjams vykdymas ir kitos finansinę riziką sąlygojančios aplinkybės.

Atkreipiame dėmesį, kad nauja prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento redakcija, o tuo pačiu ir visos aukščiau išvardintos naujovės įsigalios nuo š. m. gruodžio 24 d.

Susipažinkite su nauja Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento redakcija, paspaudę šią nuorodą.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com