Korupcijos prevencija

GET Baltic ir visa UAB „EPSO-G“ įmonių grupė įgyvendina svarbius strateginius projektus, kurių sėkmė priklauso nuo akcininko, partnerių ir visuomenės pasitikėjimo.

Suprasdama tai, UAB GET Baltic taiko priemones, kurios galėtų padėti suvaldyti veikloje galinčias kilti korupcijos rizikas. Šias UAB GET Baltic  įgyvendina laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaudamasi „EPSO-G“ įmonių grupės Korupcijos prevencijos politika.

Korupcijos prevencijos politika

Korupcijos prevencijos politika apibrėžia pagrindinius įsipareigojimus, iš kurių esminiai yra šie:  :

  • vadovų lyderystė ir darbuotojų įsitraukimas – vadovai yra tiesiogiai atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, savo pavyzdžiu, komunikacija darbuotojams diegia nulinės tolerancijos korupcijai kultūrą. Darbuotojai aktyviai dalyvauja vykdomuose korupcijos prevencijos mokymuose, yra atsakingi už Korupcijos prevencijos politikos nuostatų taikymą savo kasdienėje veikloje
  • aukščiausių skaidrumo ir sąžiningumo reikalavimų laikymasis;
  • periodinis su korupcija susijusių rizikų vertinimas ir jų valdymas;
  • tikslinių korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas – viešųjų ir privačių interesų derinimas ir interesų konfliktų valdymas, personalo patikimumą užtikrinančių procedūrų vykdymas, vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų diegimas, ribojimai dovanų priėmimui bei teikimui, skaidraus ir etiško elgesio reikalavimai darbuotojams ir verslo partneriams, skaidrių viešųjų pirkimų užtikrinimas ir kitos priemonės.
Korupcijos prevencijos veiklos dokumentai

Pagrindiniai UAB GET Baltic korupcijos prevencijos veiklos dokumentai yra šie:

Už korupcijos prevenciją UAB GET Baltic ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų įgyvendinimą  yra atsakingas „EPSO-G“Grupės atitikties ir rizikų valdymo vadovas Romas Zienka (el. p. romas.zienka@epsog.lt, tel. Nr.  8 612 58162).

Privačių interesų deklaravimas ir interesų konfliktų valdymas

UAB GET Baltic užtikrina, kad darbuotojai deklaruotų privačius interesus ir būtų valdomi galimi darbuotojų interesų konfliktai. Esame sudarę pareigų, kurias einantiems asmenims privaloma deklaruoti privačius interesus pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, sąrašą ir norėdami suteikti aiškumo, kokios situacijos gali kelti interesų konfliktus – veiklos sričių, kuriose yra didžiausia tikimybė (rizika) kilti viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme numatytoms interesų konfliktų situacijoms, sąrašą.

Darbuotojų patikimumo patikra

Siekiame, kad UAB GET Baltic dirbtų nepriekaištingos reputacijos darbuotojai, todėl vadovaudamiesi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu bei Korupcijos prevencijos įstatymu, atliekame asmenų, kurie nori įsidarbinti UAB GET Baltic patikimumo patikrą.

UAB „GET Baltic” vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis skelbia Bendrovės pareigybių sąrašą, dėl kurių numatyta kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Bendrovės pareigybių sąrašas

*Dėl UAB „GET Baltic” generalininio direktoriaus ir valdybos narių pareigybių į Specialiųjų tyrimų tarnybą kreipiasi Bendrovės akcininkai.

 

 

Dovanų priėmimas ir teikimas

UAB GET Baltic netoleruoja jokių dovanų, teikiamų dėl darbo ar užimamų pareigų, išskyrus dovanas, kurias leidžiama teikti pagal „EPSO-G“ įmonių grupės Korupcijos prevencijos politiką. Darbuotojams draudžiama priimti bet kokias dovanas pinigais, dovanų čekiais (kuponais) ar alkoholiniais gėrimais, taip pat ir mažos vertės dovanas, jeigu jų teikimo arba priėmimo aplinkybės galėtų būti suprantamos nevienodai, vertinamos prieštaringai ir sukurtų interesų konflikto regimybę.

GET Baltic darbuotojai gautas dovanas registruoja Darbuotojų gautų dovanų registre, su nuasmeninta šio registro informacija galite susipažinti čia.

Pasitikėjimo linija

Apie galimas korupcinio pobūdžio veikas skatiname pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu – Pasitikėjimo linija. Išsamiau susipažinti su Pasitikėjimo linija ir galimais pranešimo apie korupcinio pobūdžio veikas būdais kviečiame čia.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsniu, UAB GET Baltic gali būti atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įmonės veiklą veikiantys išoriniai, vidiniai ar individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai. Siekiant nustatyti bei pašalinti arba valdyti korupcijos rizikos veiksnius, nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė ir priemonės korupcijos rizikai mažinti arba pašalinti.

Pastaraisiais metais korupcijos pasireiškimo tikimybė UAB GET Baltic nebuvo atlikta.

Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: info@getbaltic.com